Δράσεις
 
Την τελευταία εικοσαετία, η Οργάνωση διαχειρίζεται με επιτυχία ευρωπαϊκά κοινοτικά αλλά και εθνικά προγράμματα στον Τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων.

Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και την καθιέρωση της ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου - και από το 1998 στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς - η Ελαιουργική ανέλαβε τη διαχείριση του έργου καταβολής της ενίσχυσης στους παραγωγούς, έως το 2006 που ίσχυσε το μέτρο.  Στο πλαίσιο του έργου αυτού διαχειριζόταν και παρακολουθούσε την διαδικασία της ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών Ελαιολάδου (Ε.Α.Σ.) περίπου 700.000 ελαιοπαραγωγών.

Με την εφαρμογή του καν(ΕΚ)1334/2002 για τη σύσταση Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων και την εφαρμογή προγραμμάτων στον πρωτογενή και δευτερογενή ελαιοκομικό τομέα η Ελαιουργική σε συνεργασία με τις Ε.Α.Σ. μέλη της υλοποίησε προγράμματα δραστηριοτήτων επ΄ ωφελεία της ελαιοκομίας και της συνεταιριστικής ανάκαμψης.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε με την εφαρμογή των προγραμμάτων δραστηριοτήτων δυνάμει του  καν(ΕΚ)2080/2005.  Η Ελαιουργική μαζί με τις Ε.Α.Σ μέλη της ανέπτυξε πλήθος δραστηριοτήτων σε όφελος των ελαιοπαραγωγών της χώρας και διαχειρίστηκε κοινοτικά και εθνικά κονδύλια ύψους 7.259.000 €.

Τα προγράμματα που ανέπτυξε – έργα υποδομής, εκπαιδεύσεις παραγωγών, διαχείριση κρίσεων, δράσεις πιστοποίησης και ανίχνευση ποιότητας ελαιολάδου - είναι από τα μεγαλύτερα σε εθνικό επίπεδο.  Μέσα από αυτά έχουν ωφεληθεί οικονομικά, τεχνικά και επιστημονικά χιλιάδες παραγωγοί και Ενώσεις τους, σε όλη την Ελλάδα.

Για την εκπόνηση των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων της, η Ελαιουργική συνεργάστηκε και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.), κλαδικούς φορείς ελαιοκομίας και τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών της χώρας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης και της διαχείρισης των προγραμμάτων δραστηριοτήτων των Ο.Ε.Φ. το γραφείο κοινοτικών προγραμμάτων της Ελαιουργικής καθόρισε τους άξονες διαχείρισης των προγραμμάτων των μελών της, κατάρτισε προϋπολογισμούς των έργων, τις τεχνικές προδιαγραφές, συνέταξε τις συμβάσεις, παρακολούθησε το έργο σε λογιστικό - φοροτεχνικό επίπεδο και υποστήριξε τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο