Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Δράση Αii2 Παραδοσιακοί Ελαιώνες Αν Αττική
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΝ(ΕΚ)867/2008
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π. Ελαιουργική στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Β.i.1 «Υλοποίηση παρεμβάσεων σε παραδοσιακούς ελαιώνες της Ανατολικής Αττικής» του Τομέα Β’ «Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας» του προγράμματος δραστηριοτήτων του καν(ΕΚ)867/2008

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους Δήμους, Κοινότητες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, να αξιολογήσουν την δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ελαιώνα εφαρμογής του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 45.000,00
100% Κοινοτικής Συμμετοχής (πλέον Φ.Π.Α.)

Το μέτρο αφορά στη Δράση «συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων η αρμοδία εθνική αρχή, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικά επιλέξιμες περιφερειακές ζώνες καθώς και την έκταση και τον ελάχιστο αριθμό ελαιοπαραγωγών που πρέπει να συμμετάσχουν για να αποβούν αποτελεσματικές οι εν λόγω εργασίες».

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας περιβάλλοντος έως 15/03/2011 στον ελαιώνα που θα επιλεγεί υπό την επίβλεψη της Ο.Ε.Φ Ε.Ο.Π. Ελαιουργική και την καθοδήγηση της αρμοδίας Δ.Α.Α.

Οι παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν μετά την οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης και αξιολόγηση των προτάσεων ένταξης.

Περιγραφή της δράσης

Οι ακριβείς παρεμβάσεις θα εξειδικευτούν σε σχετική μελέτη που καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου και ενδεικτικά, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό μπορεί να αφορούν σε:

  • Προστασία του περιβάλλοντος με αποκατάσταση αναβαθμίδων ή με δημιουργία αναβαθμίδων αντιστήριξης όπου η μεγάλη κλίση μπορεί να δημιουργήσει έντονα διαβρωτικά φαινόμενα και απώλεια γόνιμου επιφανειακού εδάφους.
  • Προστασία υδάτινων πόρων με την αποκατάσταση πηγών, μικρές γεωτρήσεις κλπ.
  • Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για δράσεις περιβάλλοντος.
  • Παρεμβάσεις υποδομών αγροτουριστικού ενδιαφέροντος (περιπατητικά μονοπάτια, διαδρομές κλπ.) που θα προσελκύσουν επισκέπτες, προβάλλοντας παράλληλα προς τα έξω την υψηλή οικολογική αξία του ελαιώνα.
  • Διατήρηση της υπάρχουσας παραγωγής με βελτίωση της ποιότητας της.

 

Δικαίωμα ένταξης στη δράση σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Α.Α.Τ. πρόγραμμα δραστηριοτήτων, έχουν οι Δήμοι, οι Κοινότητες ή/και οι Συνεταιρισμοί που διαθέτουν με επίσημο τίτλο ελαιώνα έκτασης τουλάχιστον 15 στρεμμάτων που δύναται να θεωρηθεί παραδοσιακός με ιδιαίτερη αισθητική και οικολογική αξία και που να μη συνορεύει ή ανήκει σε αρχαιολογικό χώρο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υποβληθεί μέχρι και την 17/9/2010 και ώρα 13:00 στην Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Π. Ελαιουργική, Πειραιώς 37-39, 105 53 Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι από τον κ. Ν. Λαμπρόπουλο στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3358375

Αθήνα 02/08/2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΛΗΣ